شیخ مرتضی انصاری از علمای بزرگ ادرود است. روزی از یکی از شاگردان خود پرسید: چرا دیروز در جلسة درس حاضر نبودی؟

شاگرد جواب داد: کار داشتم.

شیخ فرمود: از این پس به درس نگو کار دارم به کار بگو درس دارم

بقیه را در ادامه ببینید